O nama

(Click here for English version)

Valterportal je projekat Udruženja za promociju medijskih sloboda, kritičko i istraživačko novinarstvo (SKIN), osnovan u maju 2023. godine. Valterportal je nezavisni istraživački medij na koji se ne može politički, ekonomski i medijski uticati i koji se pridržava najviših standardna profesionalnog novinarstva.

IZJAVA O MISIJI

Misija Valtera je promoviranje medijskih sloboda i vladavine prava kroz izvještavanje po najvišim profesionalnim standardima, ali i potrebu ukazivanja na koruptivno i štetno djelovanja političara i nosilaca javnih funkcija. Misija Valterportala je vraćanje digniteta kritičkom i istraživačkom novinarstvu. Valter je medij koji se bori za istinu i vjeruje u bolje i pravednije društvo. Valter je medij koji ne želi reklame i bilo kakav ekonomski uticaj jer iznad svega cijenimo svoju slobodu, nezavisnost i nepristrasnost, kao i mogućnost da pišemo o svemu što se nastoji sakriti od javnosti i građana, naročito o korupciji. Misija Valterportala je da građani i javnost bolje razumiju procese i dobiju tačnu, provjerenu i istinitu informaciju i priču.

UREDNIČKA POLITIKA, STANDARDI I SMJERNICE

 

NEZAVISNOST

Valterportal je neprofitni medij koji se finansira iz projekata podrške nezavisnom istraživačkom novinarstvu. Valterportal je jedan od rijetkih medija koji ne želi reklame i oglašavanje jer i na taj način sprječavamo bilo kakvu mogućnost da se pokuša ekonomski uticati na nas. Ne podržavamo nijednu političku partiju ili ideologiju, nemamo politički cilj, ne želimo bliskost sa političarima i nosiocima javnih funkcija, odbijamo sve što može da upućuje na pokušaje ekonomskog, političkog ili bilo kakvog drugog uticaja na nas. Time zadržavamo našu nezavisnost i slobodu u radu.

NEPRISTRASNOST

Jedan od primarnih ciljeva Valterportala je objektivnost. U našim istraživačkim pričama i dubinskim analizama uvijek dajemo mogućnost drugoj strani da kaže svoj stav i izloži ono što ima u svoju odbranu. Svaka naša priča je temeljito istražena, dokumentovana, uz obaveznu primjenu fact checkinga. Istovremeno, za Valterportal ne postoje nedodirljivi, svaki političar, javna ličnost, pojedinac, građanin BiH, podložan je objektivnoj kritici.

ETIČKO PONAŠANJE

Novinari Valterportala nikada ne plaćaju informacije niti svoje izvore, nikada do njih ne dolaze na neprikladan način, ne prihvatamo bilo kakve poklone niti usluge. Valterportal ne prima novac za objavljivanje priča, a pogotovo odbija i preduprjeđuje bilo kakve pokušaje koji bi upućivali na to da se na nas pokušava uticati finansijski. Valterportal i njegov tim ne vrijeđaju, ne lažu i ne dehumanizuju nikoga u svojim tekstovima i pričama, čak i kada u političkim satirama na sarkastičan način ukazujemo na određene pojave, i tada pazimo na etičko ponašanje. U podijeljenom društvu kao što je naše, Valter se ne svrstava u nacionalne i političke podjele, nastojeći promovirati građanske slobode i ljudska prava.

BEZ ZABRANJENIH TEMA

Za Valterportal ne postoje zabranjene teme. Mi se ne bojimo pritisaka, prijetnji i najava tužbi, svaku informaciju koju dobijemo od naših izvora ili cijenjenih čitalaca s dužnom pažnjom provjerimo i niti jednu apriori ne odbacujemo.

TAČNOST

Novinari i saradnički tim Valterportala nastoje osigurati tačnost u svakoj svojoj kritičkoj i istraživačkoj priči, kao i u našim kolumnama. Za nas nema spekulacija, pretpostavki, nagađanja, insinuacija, već čitaocima nastojimo prenijeti preciznu i jasnu informaciju, vjerodostojnu i provjerenu priču, kako bi bolje razumjeli problem, ali i sam kontekst priče. U slučaju kada se u tekstu/članku služimo umjetnom inteligencijom, to će biti jasno naznačeno.

ČITAOCI I POVJERENJE

Valterportal se posebno ponosi interakcijom sa čitaocima i sticanjem njihovog povjerenja za veoma kratko vrijeme. Više od polovine naših antikorupcijskih i velikih istraživačkih priča nastaju na osnovu informacija naših čitalaca, čime im i na posredan način dajemo do znanja da su bitan dio naše zajedničke borbe za bolje i pravednije društvo.

VJERODOSTOJNOST

Valterportal nastoji izgraditi potpuno povjerenje javnosti u ono što radimo. Nijedna naša velika priča do sada nije obesmišljena niti obezvrijeđena nakon produkcije, čime stičemo povjerenje javnosti da je ono što radimo tačno, provjereno i istinito.

PRAVA I SLOBODE

Valterportal se zalaže za demokraciju i ljudska prava, prava manjinskih i ugroženih grupa, kao i vlastito pravo na informacije koje nosioci javnih funkcija često nastoje prikriti. Zalažemo se za otvoreno društvo, transparentnu vlast i slobodne medije.

SUKOB INTERESA

Uređivačke politike Valterporala uključuju zaštitu od potencijalnog ili mogućeg sukoba interesa. Članovi Skupštine našeg udruženja i naši novinari imaju jasne smjernice za izbjegavanje potencijalnog sukoba interesa prilikom produkcije naših priča i drugih kontakata vezanih za sam naš rad.

POTVRDA DOBROG RADA

Valterportal je za manje od godinu stekao povjerenje i ugled u Bosni i Hercegovini, ali i van nje. U vezi s tim posebno smo ponosni jer smo dobili mogućnost da među ogromnim brojem aplikanata budemo jedan od tek 13 medija iz istočne Evrope (i jedini iz regije) kao učesnici Google News Initiative, kreiranog kao Statups lab ugledne svjetske kompanije Google, u okviru kojeg smo stekli nove vještine i znanja te neprocjenjivo iskustvo radeći sa Googleovim coaching timom.

CERTIFIKAT JOURNALISM TRUST INITIATIVE

Valterportal je nosilac certifikata Inicijative novinarskog povjerenja (Journalism Trust Initiative/JTI), koja definira poštivanje i primjenu etičkih standarda i međunarodnih standarda pouzdanosti. JTI je mehanizam pouzdanosti zasnovan na ISO standardu koji je na inicijativu Reportera bez granica (RSF) razvio panel od 130 međunarodnih stručnjaka pod okriljem Evropskog odbora za standardizaciju (CEN).

Valterportal je dio medijskog poola Centra za razvoj medija i analize (CRMA) kao jedan od desetak bh. istraživačkih medija. Novinari Valtera i najbliži saradnički tim dobitnici su brojnih nagrada u prošlosti, posljednji laureat je glavni urednik Valterportala Almedin Šišić za najboljeg novinara u pisanom novinarstvu za 2021. godine u organizaciji Društva novinara BiH.

ABOUT US

Valterportal is a project of the Udruženje za promociju medijskih sloboda, kritičko i istraživačko novinarstvo (translation: Association for the Promotion of Media Freedom, Critical and Investigative Journalism) (SKIN), founded in May 2023. Valterportal is an independent investigative media outlet that cannot be politically, economically, or media-influenced and adheres to the highest standards of professional journalism.

MISSION STATEMENT

Valter's mission is to promote media freedom and the rule of law through reporting according to the highest professional standards, as well as the necessity of exposing corrupt and harmful actions of politicians and public officials. Valterportal's mission is to restore dignity to critical and investigative journalism. Valter is a media outlet that fights for truth and believes in a better and fairer society. Valter is a media outlet that rejects advertisements and any economic influence because, above all, we value our freedom, independence, and impartiality, as well as the ability to report on everything that is being hidden from the public and citizens, especially corruption. Valterportal's mission is to help citizens and the public better understand processes and receive accurate, verified, and truthful information and stories.

EDITORIAL POLICY, STANDARDS, AND GUIDELINES

 

INDEPENDENCE

Valterportal is a non-profit media outlet funded by projects supporting independent investigative journalism. Valterportal is one of the few media outlets that rejects advertisements and promotions to prevent any possibility of economic influence. We do not endorse any political party or ideology, we have no political agenda, we do not seek proximity to politicians and public officials, and we reject anything that may suggest attempts at economic, political, or any other form of influence on us. This preserves our independence and freedom in our work.

IMPARTIALITY

One of Valterportal's primary objectives is objectivity. In our investigative stories and in-depth analyses, we always provide the opportunity for the other side to express their stance and present their defence. Every story we publish is thoroughly researched, and documented, with mandatory fact-checking. At the same time, no one is untouchable for Valterportal; every politician, public figure, individual, and citizen of Bosnia and Herzegovina is subject to objective criticism.

ETHICAL CONDUCT

Journalists at Valterportal never pay for information or their sources, they never acquire information in inappropriate ways, and we do not accept any gifts or services. Valterportal does not receive money for publishing stories, and we particularly reject and prevent any attempts to financially influence us. Neither Valterportal nor its team insult, lie about, or dehumanize anyone in our texts and stories, even when we use political satire to sarcastically highlight certain phenomena, we maintain ethical behaviour. In our divided society, Valter does not align with national or political divisions, striving to promote civil liberties and human rights.

NO FORBIDDEN TOPICS

For Valterportal, there are no forbidden topics. We are not afraid of pressures, threats, or impending lawsuits. Every piece of information we receive from our sources or respected readers is carefully verified, and none are dismissed a priori.

ACCURACY

Journalists and the collaborative team at Valterportal strive to ensure accuracy in every critical and investigative story, as well as in our columns. For us, there are no speculations, assumptions, guesses, or insinuations. Instead, we aim to convey precise and clear information to our readers, providing credible and verified stories so they can better understand the issue and the context of the story. If artificial intelligence is used in the article, this will be clearly indicated.

READERS AND TRUST

Valterportal takes great pride in interacting with readers and gaining their trust in a very short period of time. More than half of our anti-corruption and major investigative stories are based on information provided by our readers, indirectly indicating to them that they are an important part of our collective struggle for a better and fairer society.

CREDIBILITY

Valterportal aims to build complete public trust in what we do. None of our major stories have been invalidated or devalued after production, thereby earning the public's trust that what we do is accurate, verified, and true.

RIGHTS AND FREEDOMS

Valterportal advocates for democracy and human rights, the rights of minorities and marginalized groups, as well as our own right to information that public officials often seek to conceal. We advocate for an open society, transparent government, and free media.

CONFLICT OF INTEREST

The editorial policies of Valterportal include protection against potential or possible conflicts of interest. Members of our association's assembly and our journalists have clear guidelines to avoid potential conflicts of interest during the production of our stories and other contacts related to our work.

CONFIRMATION OF GOOD WORK

In less than a year, Valterportal has gained trust and reputation in Bosnia and Herzegovina, as well as beyond its borders. In this regard, we are particularly proud to have been selected as one of only 13 media outlets from Eastern Europe (and the only one from the region) to participate in the Google News Initiative. This initiative, created as part of the Startups Lab of the reputable global company Google, has provided us with new skills and knowledge, as well as invaluable experience working with Google's coaching team.

JOURNALISM TRUST INITIATIVE CERTIFICATE

Valterportal is the holder of the Journalism Trust Initiative (JTI) certificate, which defines the respect and application of ethical standards and international reliability standards. JTI is an ISO standard-based reliability mechanism developed by a panel of 130 international experts under the auspices of the European Committee for Standardization (CEN) at the initiative of Reporters Without Borders (RSF).

Valterportal has also become part of the media pool of the Centar za razvoj medija i analize (translation: Center for Media Development and Analysis) (CRMA) as one of the ten investigative media outlets in Bosnia and Herzegovina. Valter's journalists and the closest collaborative team have been recipients of numerous awards in the past. The latest laureate is Valterportal's Editor-in-Chief, Almedin Šišić, awarded as the best journalist in written journalism for the year 2021 by the Journalists’ Association of Bosnia and Herzegovina.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Pročitajte još