REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA: Zaposlenici Ministarstva finansija KS ne bilježe dolazak na posao i rade u više komisija

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je na osnovu Revizije finansijskih izvještaja za 2022. dobilo mišljenje s rezervom, piše Akta.ba.

Kako je nevedeno u Izvještaju, dugoročne obaveze ovog Ministarstva po osnovu glavnice za četiri kredita koja se otplaćuju putem Razvojne banke FBiH i Privredne banke Sarajevo u iznosu od 7.742.079 KM u Glavnoj knjizi nisu evidentirane na poziciji izvora sredstava, već na poziciji dugoročnih razgraničenja, što nije u skladu s odredbama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za 2022. godinu izvršili su i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema njihovom mišljenju, osim za navedeno u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Ministarstva za 2022. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

NIJE U SKLADU SA ZAKONIMA

Kao što je navedeno u Izvještaju Prilikom izrade Budžeta Kantona Ministarstvo je dalo instrukciju budžetskim korisnicima da ne planiraju namjenske prihode i primitke koji nisu utrošeni ranijih godina. Ovo je imalo za posljedicu da finansijski zahtjevi budžetskih korisnika ne sadrže sve rashode i izdatke koji se planiraju izvršiti u toku godine, a samim tim ni Budžet ne sadrži rashode i izdatke u skladu sa stvarnim potrebama budžetskih korisnika. Navedeno nije skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH.

Također, naknade za rad zaposlenika u komisijama, za koje Komisija nije mogla potvrditi da je obavljen izvan radnog vremena, isplaćene su u iznosu od najmanje 75.770 KM.

Ove naknade nisu imale tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti, zbog čega nisu obračunati i uplaćeni propisani porezi i doprinosi. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

“Revizijom smo utvrdili da su pojedini zaposlenici bili istovremeno angažovani u više od dvije komisije. Utvrdili smo i da se komisije obrazuju i za poslove i radne zadatke iz djelokruga Ministarstva, te da se članovima tih komisija isplaćuje naknada za rad (izrada računovodstvenih politika, godišnjeg konsolidovanog izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli, obavljanje poslova razgraničenja namjenskih prihoda i primitaka)”, navodi se u Izvještaju.

U najvećem broju rješenja o formiranju komisija uz imena članova komisije nisu navođeni organi državne službe u kojem je član komisije zaposlen. Neke od komisija su poslove i zadatke obavljale i duže od 90 dana (Komisija za izbor poslovnih banaka za vođenje depozitnog i transakcijskog računa Jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo putem javnog poziva, Radna grupa za poslove evidentiranja i provođenja Ugovora o vansudskoj nagodbi).

Rješenje o isplati naknade članovima komisije se donosi odmah nakon formiranja komisije, a ne nakon što rukovodilac prihvati izvještaj komisije. Za određene komisije nije prezentirana dokumentacija da poslovi obavljani izvan radnog vremena. Prilikom obračuna i isplate naknada za pojedine komisije, tehnička lica su imala naknadu u iznosu kao i član komisije.

ELEKTRONSKA EVIDENCIJA SE NE KORISTI

U odabranom uzorku utvrdili su da obračun naknada zaposlenicima, po osnovu angažmana u komisijama u iznosu od najmanje 138.310 KM, nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti, kako je propisano Zakonom, zbog čega nisu obračunati i uplaćeni propisani porez i doprinosi.

U toku 2022. godine po osnovu prekovremenog rada isplaćena je naknada u iznosu od 16.765 KM. Revizijom na bazi uzorka utvrdili su da u pojedinim rješenjima za prekovremeni rad nije precizno naznačena vrsta posla zbog koje je određen prekovremeni rad, niti su Komisiji prezentirani nalozi rukovodioca za obavljanje prekovremenog rada. Iako Ministarstvo ima uspostavljenu elektronsku evidenciju prisustva na poslu, iz Komisije se nisu uvjerili da se zaposlenici redovno evidentiraju u elektronskoj evidenciji, te na osnovu prezentiranih elektronskih evidencija o prisustvu na poslu nismo mogli potvrditi sate prekovremenog rada. Zbog navedenog konstatovali su da se u pojedinim slučajevima rješenja za prekovremeni rad ne donose u skladu sa Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće.

Revizijom je utvrđeno da zaposlenici Ministarstva ne evidentiraju uredno vrijeme dolaska/odlaska/izlaska/povratka tokom radnog vremena, a Komisiji nije prezentirana ni druga pisana evidencija o prisustvu.

“Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da nismo mogli potvrditi prekovremene sate za određene zaposlenike na osnovu prezentiranih evidencija, konstatovali su da se evidencija o prisustvu zaposlenika na radnom mjestu ne vodi u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave”, navedeno je u Izvještaju.

Ono što su još iz Komisije istakli jeste da Ministarstvo nije izvršilo revalorizaciju stalnih sredstava, niti je budžetskim korisnicima blagovremeno dostavilo instrukciju o postupanju u vezi revalorizacije, s obzirom na to da je saznanje o rastu cijena objavljeno u januaru 2023. godine.

Budžetski korisnici, u skladu s Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH, Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Računovodstvenim politikama za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo, vrše revalorizaciju ako je inflacija na godišnjem nivou, mjerena rastom cijena, viša od 10% ili 10% i više, kumulativno od posljednje promjene vrijednosti sredstava. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, rast cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2022. godini iznosio je 17,4%.

Izvor: akta.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas