TEGELTIJA TROŠIO ŠAKOM I KAPOM NA ČELU VIJEĆA MINISTARA: Prekoračio budžet za putovanja, trošilo se na vozila, reprezentaciju

Prema najnovijim nalazima državnih revizora Generalni sekretarijat Vijeća ministara BIH lani je, dok je prvi čovjek Vijeća ministara BiH bio Zoran Tegeltija (SNSD), prekoračio limit potrošnje za putovanja, a više nego prethodne godine se trošilo i na vozila, te na usluge reprezentacije.

Ukupni putni troškovi, prema izvještaju Odjeljenja za reviziju, u 2022. iznosili su 247.323 КM, od čega se na službena putovanja u zemlji odnosi 11.009 КM, a na službena putovanja u inostranstvu 236.314 КM.

U odnosu na prethodnu godinu veći su za 191.819 КM! Revizori ističu da ni u 2022. godini nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrola nad planiranjem, odobravanjem i realizacijom službenih putovanja.

“Planiranje službenih putovanja nije realno uspostavljeno, sačinjava se pregled planiranih godišnjih putovanja, međutim isti nije usaglašen sa odobrenim finansijskim sredstvima. Planirana vrijednost putovanja je znatno veća od vrijednosti budžetom odobrenih sredstava za ove namjene”, istakli su revizori, prenosi BN.

S druge strane, naveli su, prilikom realizacije konkretnih putovanja, Služba za protokolarne poslove, koja je zadužena da za potrebe Savjeta ministara BiH obavlja poslove organizovanja protokolarnih, diplomatskih i drugih vrsta sastanaka, planom potrebnih finansijskih sredstava je predvidjela iznose koji su znatno manji od sredstava stvarno potrebnih za realizaciju konkretnog putovanja.

Tako, na primjer, za realizaciju jednog službenog puta okvirno je planirano i traženo 50.000 КM, međutim u toku putovanja zahtijevana su značajna dodatna sredstva.

Navedeno ukazuje na slabost planiranja troškova putovanja, što za posljedicu, konstatovali su revizori, može da ima stvaranje obaveza za koje nisu obezbijeđena budžetska sredstva, kao i organizacione poteškoće tokom realizacije službenog putovanja.

Dalje, stoji u izvještaju, ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u 2022. godini iznose 158.462 КM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 27.173 КM. Značajniji izdaci odnose se na nabavku goriva (95.699 КM) i na servis vozila (41.401 КM).

Generalni sekretarijat je, u skladu sa važećim pravilnikom, raspolagao sa sedam službenih vozila od čega se tri službena vozila koriste za potrebe rada Кabineta predsjedavajućeg, a četiri za rad Generalnog sekretarijata. Internim aktom11 pravo na korištenje vozila 24 sata dnevno dato je predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i generalnom sekretaru.

“Putni nalozi za korištenje službenih vozila nisu popunjavani u skladu sa propisima koji regulišu ovo područje. Nalozi za korištenje službenih vozila su popunjeni nečitko i korisnik vozila u propisani obrazac ne upisuje sve tražene podatke o korištenju vozila. Prilikom točenja goriva ne upisuje se stanje na kilometar satu, mjesto sipanja goriva, niti izvršenu uslugu ovjerava potpisom i pečatom benzinska pumpa koja je pružila uslugu.

Pored toga, u nalozima za službena vozila ne upisuju se ni podaci ko je upravljao vozilom (posebno važno za vozila koja tokom mjeseca duže dvije i više osoba), zatim vozač svojim potpisom ne potvrđuje da je vozilo preuzeo, vrijeme polaska i dolaska se takođe ne upisuje, niti se evidentira ukupno pređena kilometraža”, istaknuto je u izvještaju.

“Postupcima revizije smo konstatovali da se na računima za usluge eksterne reprezentacije u Кabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH uglavnom ne navode adekvatna obrazloženja kojim se potvrđuje konkretan povod i osnovanost nastanka troškova”, konstatovano je u izvještaju.
Izvor: raport.ba

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Autor

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas

Valter Portal

Mi istražujemo za Vas